Tượng Ước Mơ Của Bé Minh Long

  • Bộ: Tượng
  • Hoa văn: Màu
  • Nhà sản xuất : Gốm sứ Minh Long – Việt Nam.