Tượng Sứ Mẫu Tử Nam Trang Trí Bạch Kim Minh Long

Mã: F001326