Tượng Sứ Kỳ Lân Trắng Trang Trí Vàng Minh Long

8,250,000