Tượng Sứ kỳ Lân Trắng Trang Trí Vàng 29x33x20 (cm)

8,250,000 

Tượng kỳ Lân Trắng Trang Trí Vàng 29x33x20 (cm)


0001290203

/


Gốm sứ Minh Long,
Tượng