Thố 9.7 cm nắp Jasmine Ly’s trắng ngà

57,200 

Thố 9.7 cm + nắp Jasmine Ly’s trắng ngà


060959000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác