Hủ tăm nắp 8 cm Jasmine Ly’s trắng ngà

44,000 

Hủ tăm + nắp 8 cm Jasmine Ly’s trắng ngà


160806000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác