Ca 0.36L vuông trắng Nhà thờ Đức Bà Minh Long

82,500