Ca 0.36L vuông trắng Chùa Thiên Mụ Minh Long

82,500