Ca 0.36L vuông trắng Chùa Một Cột Minh Long

82,500