Ca 0.36 L Quốc Tự Giám

77,000 

Ca 0.36 L Quốc Tự Giám


153613098

/


Gốm sứ Minh Long,
Ca – Tách Sứ