Bộ Hoàng Liên 29 sản phẩm phục vụ Nguyên Thủ APEC

30,756,000