Bình nước tương nắp Jasmine Ly’s trắng ngà

42,900 

Bình nước tương + nắp Jasmine Ly’s trắng ngà


081227000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác